یادم باشد

آنزیم، (آنزیم ها،سرعت واکنش های شیمیایی را زیاد می کنند و یا واکنش هایی را که به علت سرعت پایین، عملاً انجام پذیر و مطلوبِ بدن نیستند، انجام می دهند) وقتی می خواهد با ماده ای چفت شود و واکنشی را هدایت کند و به مقصود برساند، وقتی موفق ست که شکل و ظاهرشان با هم متفاوت، و در عین حال، مکمل هم باشد. به این می گویند، مدل قفل و کلید.

دنبال شباهت بین همسران نگردید ... مکمل بودن ، که با متفاوت بودن به دست می آید، به ایده آل ، نزدیک ترست.

یادم باشد

مکمل، یعنی جای خالی ها را پر کردن، یعنی چیزهایی من دارم که او ندارد، خصوصیاتی دارم که او ندارد و بالعکس

+ پای درس خانم الفــــ

منبع اصلی مطلب : ... خُسر ...
برچسب ها : یادم باشد
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : یادم باشد قفل و کلید ...